III razred – TEORIJA: Zadaci za razmišljanje

Nakon što su učenici savladali linijsku i razgranatu strukturu programa stečeno znanje mogu da primene na nekim praktičnim zadacima.

Razmislite kako biste rešili sledeće zadatke i rešenja ostavite u komentaru ispod ovog teksta. Komentari će biti objavljeni tek nakon provere tačnosti rešenja.

Jedan učenik može da objavi samo rešenje jednog zadatka.

Za svaki zadatak će biti objavljeno samo jedno rešenje i to rešenje koje je prvo ispravno ostavljeno u komentaru.

Za svaki zadatak treba da navedete koje biste komponente postavili na obrazac i da napišete odgovarajuću proceduru. Ukoliko želite možete da dodate i sliku forme urađenu na računaru ili nacrtanu na papiru ili na računaru.

Ukoliko želite da se podsetite zadataka koje smo do sada radili pogledajte sledeće tekstove:

PRIPREMA ZA PISMENI

ZADACI ZA VEŽBANJE

ROK ZA PREDAJU REŠENJA ZADATAKA JE

14.12.2015. godine u 7,00 časova

 1. Napisati program koji pomaže kasirki da vrati kusur na osnovu cene i količine kupljenog artikla i količine novca koju je kupac dao(ovde se pretpostavlja da je kupljena samo jedna vrsta proizvoda). Kao rezultat treba ispisati koliki kusur treba da vrati kasirka.
 2. Napisati program koji izračunava prosečnu ocenu učeniku na osnovu ocena iz srpskog, matematike i engleskog.
 3. Napisati program koji će učitavati trocifren broj, a zatim štampati broj čije su cifre u inverznom poretku u odnosu na uneti broj.
 4. Napisati program koji vremenski interval dat u minutima izražava u satima i minutima.
 5. Napisati program kojim se izbacuje cifra desetica u prirodnom broju.
 6. Napisati program koji će učitavati katete pravouglog trougla, a zatim izračunavati i prikazivati na ekranu obim i površinu tog trougla.
 7. Napisati program koji će za unete brojeve a i b rešavati jednačinu b=x+a, i ispisivati dobijeni rezultat na ekranu.
 8. Napisati program koji će za unete brojeve a, b i c, proveravati da li kvadratna jednačina ax2+bx+c=0 ima rešenja (b2-4ac ≥ 0), a zatim rešavati kvadratnu jednačinu ax2+bx+c=0.
 9. Napisati program koji učitava stranice pravougaonika. Ako je zbir stranica veći od 20 obe stranice umanji za 5, u suprotnom obe stranice uvećaj za 3. Kao rezultat treba izračunati i prikazati obim i površinu novonastalog pravougaonika.
 10. Napraviti odgovarajuću aplikaciju. Dat je dvocifren broj. Ako je cifra desetice manja od 8 i cifra jedinice manja od 7 formirati novi broj tako da se cifra desetice uveca za 1 a cifra jedinice za 2, u suprotnom obe cifre umanjiti za 5. Štampati novi broj.
 11.  Napisati program koji će na osnovu cene jedne kutije cigareta u dinarima izračunavati koliko novca prosečan pušač potroši za 40 godina radnog veka, ako se uzme u obzir da troši 1 kutiju cigareta dnevno. Pri izračunavanju uzeti u obzir kamatu od 5% za ovaj period. Staviti da svaka godina ima 365 dana.

Advertisements
Ovaj unos je objavljen pod III razred Object Pascal/Lazarus, programiranje i označen sa , , . Zabeležite stalnu vezu.

7 reagovanja na III razred – TEORIJA: Zadaci za razmišljanje

 1. Miloš kaže:

  ŠESTI ZADATAK
  Komponente: Label1, Label2, Label3, Label4, Label5, Label6, Edit1, Edit2, Button1

  procedure TForm1Button1Click(Sender:TObject);
  var
  a,b,c,o,p:real;
  begin
  a:=StrToFloat(Edit1.Text);
  b:=StrToFloat(Edit2.Text);
  c:=Sqrt(a*a+b*b);
  o:=a+b+c;
  p:=a*b/2;
  Label5.Text:=FloatToStr(o);
  Label6.Text:=FloatToStr(p);
  end;

 2. Elena kaže:

  ČETVRTI ZADATAK
  Komponente: Label1, Label2, Label3, Label4, Label5, Edit1, Button1, Button2

  Procedure TForm1.Button1Click( Sender: TObject );
  Var
  m, sati, minuti: Integer;
  Begin
  m := StrToInt( Edit1.Text );
  sati := m div 60;
  minuti := m mod 60;
  Label4.Caption := IntToStr( sati );
  Label5.Caption := IntToStr( minuti );
  End;

  Procedure TForm1.Button2Click( Sender: TObject );
  begin
  close
  end;

 3. TREĆI ZADATAK

  Label1, Label2, Edit1, Button1

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var a,b,c,x,y:integer;
  begin
  x:=StrToInt(Edit1.Text);
  a:=x div 100;
  b:=(x mod 100)div 10;
  c:=x mod 10;
  y:=c*100+b*10+a;
  Label2.Text:=IntToStr(y);
  end;

 4. Ana Paola Rebić kaže:

  Prvi zadatak

  Label1 Label2 Label3 Label4 Label5
  Edit1 Edit2 Edit3
  Button1

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  a:integer;
  c,n,k:real;
  begin
  c:=StrToFloat(Edit1.Text);
  a:=StrToInt(Edit2.Text);
  n:=StrToFloat(Edit3.Text);
  k:=n-(c*a);
  Label5.Caption:=FloatToStr(k);
  end;

 5. Nikola kaže:

  JEDANAESTI ZADATAK
  Label 1, Label 2, Label 3, Edit 1, Button 1
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  k:Integer;
  p:real;
  begin
  k:=StrToInt (Edit1.Text);
  p:=1.05*40*365*k;
  Label3.Caption:=FloatToStr(p);
  end;

 6. Vladimir Agbaba kaže:

  DRUGI ZADATAK

  2. Label1, Edit1
  Label2, Edit2
  Label3, Edit3
  Label4, Label5
  Button1

  procedure TForm1.Button1Click (Sender:TObject);
  var
  s, m, e:integer;
  p:real;
  begin
  s:=StrToInt (Edit1.Text);
  m:=StrToInt (Edit2.Text);
  e:=StrToInt (Edit3.Text);
  p:=(s+m+e)/3;
  Label5.Caption:=FloatToStr(p);
  end;

 7. Jovana kaže:

  DEVETI ZADATAK
  Komponente: Label1, Label2, Label3, Label4, Label5, Label6, Edit1, Edit2, Button1

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  a,b,c,d,o,p:Integer;
  begin
  a:=StrToInt (Edit1.Text);
  b:=StrToInt (Edit2.Text);
  if (a+b)>20 then
  begin
  c:=a-5;
  d:=b-5;
  o:=2*(c+d);
  p:=c*d;
  Label5.Caption:=IntToStr(o);
  Label6.Caption:=IntToStr(p);
  end;
  if (a+b)<=20 then
  begin
  c:=a+3;
  d:=b+3;
  o:=2*(c+d);
  p:=c*d;
  Label5.Caption:=IntToStr(o);
  Label6.Caption:=IntToStr(p);
  end;
  end;

Zatvoreno za komentare.