PODSETNIK: Najčešće greške prilikom izrade referata, maturskih i seminarskih radova

Bez obzira da li je reč o izradi referata, seminarskih ili maturskih radova, učenici ponavljaju uglavnom iste greške. Pre nekoliko godina odlučila sam da na jednom mestu navedem najčešće greške i savete za njihov izbegavanje u nadi da će se broj grešaka smanjiti, a jednog dana možda i potpuno iščeznuti. Neke od navedenih grešaka su i dalje prisutne, zato sledi podsetik za sve učenike koji će ovih dana pisati svoje referate i maturske radove 🙂

Jedna stranica bloga je posvećena izradi maturski radova kako bi  učenici četvrtih razreda na što lakši način uradili svoje maturske radove na odabranu temu. Na stranici „Maturski radovi“ objašnjeno je šta treba da predstavlja maturski rad, dato je uputstvo za njegovu izradu (posebno na tehnički deo, izrada rada na računaru u programu Microsoft Word), navedeno je šta maturki rad treba da sadrži, a posebna pažnja je posvećena navođenju korišćene literature na kraju rada. Za one učenike koje se baš slabo snalaze na računaru i u samostalnoj izradi radova ostavljen je šablon koji može da im pomogne i usmeri u radu.

Pa ipak grešaka je jako mnogo i uvek se ponavljaju isti propusti. Prilikom pregledanja radova ocenjuj se i sadržaj, način na koji je rad napisan, ali i tehničko uređenje rada. Nakon svake navedene greške, sledi kratko objašnjenje i uputstvo za njeno „izbegavanje“.

1. Naslov rada je pogrešan, tj. nije doslovno navedena tema rada.

Teme maturskih radova odobrava nastavničko veće, a teme referata predmetni nastavnik. Nazivi tema se ne mogu naknadno menjati.

2. Potpuno promašena tema rada ili napisan rad na neku drugu temu, a ne na onu koja je dodeljena učeniku.

Sadržaj rada mora da odgovara temi. Nije dozvoljeno samoinicijativno menjanje teme.

3. Rad ne sadrži uvodni deo ili rad sadrži uvodni deo ali ovaj deo nije dobro napisan.

Uvodni deo rada je jedan od obaveznih delova.

Uvod je prvi stručni deo rada. Obuhvata jednu do dve strane teksta. Ima za cilj da pobudi interesovanje čitaoca i da ga preliminarno upozna sa tematikom koja se obrađuje u radu. Objašnjava organizaciju rada, šta koje poglavlje obuhvata, zašto je rad tako koncipiran i dr. Može da sadrži i razloge zašto se učenik opredelio za konkretnu temu i svoj stav o temi.

4. Rad je u potpunosti preuzet sa interneta, često sa samo jedne internet strane, prekopiran i bez ijedne izmene. Često su takvi radovi na ijekavici ili na hrvatskom jeziku, koji učenicima nije maternji.

Učenici treba da napišu svoj rad na određenu temu.  Prvo prikupljaju potreban materijal i literaturu. Nakon prikupljanja materijala koji će se koristiti za izradu maturskog rada učenik pristupa proučavanju materijala, pravljenju beleški, razradi teza, struktuiranju svog rada, pisanju i tehničkoj obradi. Rad je potrebno pisati svojim rečima, na maternjem jeziku, na osnovu više različitih izvora.  Kao izvore informacija učenici mogu koristiti štampana izdanja (knjige, stručni časopisi, katalozi, zbirke propisa, preporuke, enciklopedije ili dr), ali i sadržaje sa interneta.

Prilikom preuzimanja sadržaja sa interneta posebno treba voditi računa o verodostojnosti informacija, prilagođavanju teksta radu (uklapanje rečenica u tekst, uklanjanje hiperveza iz kopiranog teksta, različita formatiranja teksta itd)

Pre nego što iskoriste određene informacije u radu učenici treba da provere njihovu tačnost. (Da li i koliko verujemo informacijama na internetu? )

5. U radu nije navedena korišćena literatura (i izvori), ili nije pravilno napisana ili je naveden samo jedan izvor, vrlo često samo jedna internet stranica, često vikipedija.

Literatura je obavezan deo svakog ozbiljnog rada. Postoje određena pravila na koji način se navode korišćeni izvori i literatura. Već je bilo reči o tome kako se piše literatura. U prethodnom delu je već delimično objašnjeno da je neophodno koristiti različite izvore, proučavati ih i na osnovu toga napisati rad. Ponekad je ceo sadržaj napisan na osnovu izvora koji uopšte nije naveden u literaturi. Zbog načina na koji se unosi sadržaj na vikipediji, nije dobro da to bude jedini izvor informacija. Jedan od ciljeva navođenja literature jeste mogućnost da čitalac proveri informacije navedene u radu. Zbog toga zaista nema smisla u spisku literature napisati:

– „internet“ ili

– „www.google.com“ ili

– rezultat pretrage kao npr. „http://www.google.rs/webhp?source=search_app#hl=sr&sclient=psy-ab&q=maturski&oq=maturski&gs_l=hp.3..0l4.16298.17273.2.17874.7.7.0.0.0.1.131.870.0j7.7.0…0.0…1c.1.9.psy-ab.So5iKQ2jTWY&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.45512109,d.Yms&fp=42466acbe5224d06&biw=1280&bih=685

6. Rad uopšte ne sadrži zaključak, ili zaključak nije dobro napisan (samo kopiran deo rada u zaključak, nabrojano nekoliko teza bez konkretnog mišljenja i zaključka i  slično)

Zaključak je obavezan deo i obično se piše na jednoj strani. Sadrži najbitnije elemente koji su navedeni u radu. U njemu se iznose i zapažanja do kojih je učenik došao proučavajući datu temu, ocene stanja, pravci daljeg razvoja. Po pravilu zaključak ne sadrži tabele, ilustracije, citate.

7. U radu nije naveden sadržaj, kreirani sadržaj se ne poklapa sa stvarnim sadržajem rada ili nije dobro tehnički uređen (nije poravnat po obe margine, nije automatski kreiran, javlja se greška kod automatski kreiranog sadržaja „error“ i slično)

Rad mora da ima sadržaj. Poželjno je da bude kreiran automatski, a eventualno greše potrebno je ispraviti pre štampe. (Uputstvo za automatsko kreiranje sadržaja u word dokumentu je sastavni deo uputstva_za izradu_maturskih_radova)

Mala pomoć oko kreiranja sadržaja:
Potrebno je za naslove i podnaslove podesiti željene stilove (heading 1, heading 2, …) U MS Office-u 2003 rad sa stilovima se nalazi u meniju Format.
Kada smo dodelili naslovima odgovarajuće stilove, možemo pristupiti izradi sadržaja.
U MS Office-u 2003 za kreiranje sadržaja potrebno je u meniju Insert odabrati opciju Reference, a zatim Index Of Tables

Nakon toga otvoriće se prozor u kojem za kreiranje sadržaja treba odabrati karticu Table of Contents…

U Office-u 2007 stilovi se nalaze na prvoj traci Home, a kreiranje sadržaja na traci Reference.

sadržaj

8. Izgled i sadržaj naslovne strane nije odgovarajući.

Postoje određeni standardi šta treba da sadrži naslovna strana rada i kako tehnički da bude uređena (za više informacija pogledati uputstvo i šablon za izradu maturskog rada)

9.  Maturski rad napisan na latinici, rad delimično napisan ćirilicom delimično latinicom, engleske reči napisane ćirilicom …)

Strane reči se pišu u originalu, a preostali tekst rada ćiriličnim pismom. Ukoliko je sadržaj rada kopiran sa interneta, mogu se koristiti programi za prebacivanje iz ćirilice u latinicu ili ponovo prekucati ceo tekst. Pre štampe sve još jednom pregledati i proveriti. 🙂

10. Tekst nije poravnat po obe margine ili ako je poravnat po obe margine bude previše „razvučen“.

Tekst treba poravnati po obe margine (opcija justify). Da biste izbegli „razvlačenje“ teksta prilikom poravnavanja po obe margine potrebno je na kraju paragrafa pritisnuti samo taster „ENTER“. Problem nastaje ako se na kraju paragrafa pritisne kombinacija tastera „SHIFT+ENTER“.

11. „Namestili“ ste naslove poglavlja da budu na početku nove stranice ali se posle sve „ispomeralo“, naslovi su na sredini strane, puno je praznih redova između teksta itd. i vi ste to tako odštampali.

Razlog za nastanak ovog problema je činjenica da ste na sledeću stranu prelazili pritiskanjem na taster „ENTER“. Kako vam se desilo neprijatno iznenađenje prilikom otvaranja ili štampanja rada na nekom drugom računaru potrebno je da pravilno formirate novu stranicu.

Koristite opciju Insert – Brake – Page Break  i sigurno je da nećete imati ovakvih problema 🙂

12. Na kraju lista još nekih grešaka na koje treba da obratite pažnju:

 • Ubačen deo teksta koji uopšte nema veze sa temom (Ne ocenjuje se broj strana, tako da nema potrebe da ovo radite 🙂 i dodajete tekst po principu „Copy-Paste„)
 • Rečenice kada se pročitaju nemaju smisla ili se ne uklapaju u ostatak teksta (opet zbog kopiranja, prepravljanja i činjenice da niste pročitali i pregledali svoj rad)
 • Rad nema strukturu, nije podeljen na naslove i podnaslove (ovo je potrebno s obzirom da radovi sadrže više od 10-ak strana teksta)
 • Stranice nisu numerisane (numeracija stranica je obavezna)
 • Numerisana i prva strana (naslovnu stranu ne treba numerisati)
 • Numeracija stranica poravnata po levoj margini, pa je nakon koričenja ostala „nevidljiva“ (poravnati broj strane po desnoj margini ili podesiti da bude centrirano)
 • Margine su prevelike ili premale (pogledati uputstvo)
 • Program je automatski svako malo slovo „i“ pretvorio u veliko „I“, a vi ste to tako ostavili (isključite ovo automatsko ispravljanje ili ispavljajte tekst svaki put, ali mora biti pravilno napisano)
 • Veličina slova u tekstu je prevelika. (Veličina slova u tekstu treba da bude 10 pt, 11 pt ili 12 pt, a za naslove i podnaslove može i veća 14 pt, 16 pt,…)
 • Ceo tekst na jednoj strani podvučen i podebljan (ružno i nepotrebno – podebljati samo ključne reči ili važne delove teksta, naslove i podnaslove, a ne čitave strane)
 • Reči spojene (između reši obavezno staviti razmak space, pre znakova interpukcije ne treba stavljati razmak već nakon znaka interpukcije)
 • Nema zaglavlja i podnožja strane
 • Korišćeno jako puno različitih fontova
 • Neki naslovi osečneni a neki nisu (ne treba senčiti naslove uopšte)
 • Datum u podnožju strane – ne treba, nije vaš rad napravljen za jedan dan, ili bar ne bi trebalo da bude 🙂
 • Prvi red u pasusima uopšte nije uvučen ili je uvučen sa proizvoljnim brojem pritisaka na taster space (podsetite na koji način se uvlači ili izvlači prvi red u paragrafu, pa onda to primenite u praksi)
 • Niste stavili nijednu fusnotu u vaš rad ili niste znali kako se dodaju fusnote (Objašnjenje za fusnote stavljanje fusnota se nalazi u uputstvu za izradu maturskih radova. Fusnote su neophodne da biste naznačili koji delovi teksta su preuzeti ili napisani iz određenog izvora, ali i kada želite da dodatno objasnite neki pojam)

13. Rad je prepun pravopisnih i slovnih grešaka.

Pregledajte rad i ispravite sve uočene pravopisne i slovne greške. Ako niste sigurni ili ne znate kako se nešto piše potražite pomoć prijatelja i nastavnika.

14. Rad ste radili na brzinu i u poslednjem trenutku.

Ovo nikako ne bi smelo da se desi, ali još uvek nije kasno da vam skrenem pažnju da se radovi ne rade u poslednji čas. Potrebno je vreme da uradite rad, da se konsultujete sa nastavnikom oko izrade maturskih radova, da nastavnik rad pregleda i da vi izmenite eventualne nedostatke ako to nastavnik bude zahtevao.

15. Niste pregledali konačan izgled rada.

Obavezno pregledajte rad pre štampe, ali i posle nje. Kada predate rad onda je kasno za ispravljanje grešaka. Priliko pregledanja rada može vam pomoći i ovaj spisak najčešćih grešaka.

Ukoliko u vašem radu niste uočili nijedan od navedenih nedostataka onda ste sigurno na dobrom putu da vaš referat, maturski ili seminarski rad bude uspešan. 🙂

Ovaj unos je objavljen pod Obrada teksta, Osnovi informatike, Ostalo i označen sa , , , , , . Zabeležite stalnu vezu.

Jedno reagovanje na PODSETNIK: Najčešće greške prilikom izrade referata, maturskih i seminarskih radova

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s